Vyjádření společnosti BLUE OCEAN Management s.r.o. k reportáži „Žárovky“

07.04.2020

Vážení zákazníci, obchodní partneři, zaměstnanci,

dovolte nám vyjádřit se touto cestou jménem naší společnosti BLUE OCEAN Management s.r.o. k obsahu reportáže o naší společnosti a její činnosti, která byla natočena Českou televizí a odvysílána dne 11. března 2020 pod názvem „Žárovky“ v pořadu Černé ovce.

V rámci reportáže byla sdělena řada nepravdivých, nebo alespoň značně zkreslených informací, které se dotýkají dobrého jména a pověsti naší společnosti a tímto ji zásadně poškozují. Považujeme proto za nutné tato nepravdivá a zkreslená tvrzení objasnit a uvést na pravou míru. Vzhledem k tomu, že nám v rámci samotné reportáže nebyl poskytnut prakticky žádný prostor pro vyjádření, když z podrobného písemného vyjádření, které bylo reportérce včas pro účely přípravy reportáže poskytnuto, zazněla v reportáži pouze nepatrná část, která se nevztahovala k samotnému meritu řešené věci.

V prvé řadě je nutné zdůraznit, že činnost společnosti, v rámci které jsou se zákazníky uzavírány smlouvy o dodávkách energií a související smlouvy kupní o koupi žárovek, je realizována zcela v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou a také v souladu s judikaturou soudů České republiky. Konkrétně se jedná o ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Z judikatury je pak možné odkázat na rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12. ledna 2016, sp. zn. 17 C 141/2015-30, a na něj navazující usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 13. prosince 2016, sp. zn. II. ÚS 908/16.

Těmito soudními rozhodnutími byl řešen případ, kdy se žalobkyně jako spotřebitel domáhala u Obvodního soudu pro Prahu 1 po žalované společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. zaplacení částky 2.000,- Kč s příslušenstvím z titulu bezdůvodného obohacení, které mělo vzniknout na základě následujících skutečností. Mezi žalobkyní byla dne 27. dubna 2015 uzavřena smlouva o sdružených dodávkách elektřiny a zemního plynu a smlouva o koupi 5 kusů LED žárovek za zvýhodněnou cenu 1,- Kč. V kupní smlouvě bylo ujednáno, že pokud žalobkyně využije svého práva na odstoupení od smlouvy o sdružených dodávkách plynu a elektřiny, bude povinna zaplatit žalované plnou cenu LED žárovek ve výši 2.000,- Kč. Dne 30. dubna 2015 žalovaná od smlouvy o sdružených dodávkách plynu a elektřiny odstoupila, poté plnou cenu LED žárovek uhradila a následně se domáhala vrácení této částky. Obvodní soud pro Prahu 1 v rozsudku rozhodl tak, že žalobu spotřebitelky zamítl a zavázal ji nahradit žalované náklady soudního řízení. Obvodní soud totiž dospěl ve svém rozhodnutí k jednoznačnému závěru, že „žárovky v ceně 1,- Kč pro zákazníky jsou bonusem (zvýhodněním), ve smlouvě sjednaným s rozvazovací podmínkou ve vazbě na to, zda kupující je či není zákazníkem žalované. Úhrada doplatku ceny za LED žárovky není sankcí za odstoupení od smlouvy, ale předem sjednaným doplatkem ceny při ztrátě zvýhodnění“.

Ústavní soud se ve svém usnesení sp. zn. II. ÚS 908/16 se závěry uvedenými v citovaném rozsudku ztotožnil. V této souvislosti pro úplnost uvádíme, že Ústavní soud ve svém usnesení sice konstatoval, že v řešeném případě se jedná o smlouvy závislé, avšak jedním dechem dospěl také k závěru, že kupní smlouva jako vedlejší ujednání ke smlouvě hlavní bylo naplněno a nemá jakýkoliv sankční charakter. Dále Ústavní soud doplnil, že požadovaná částka 2.000,- Kč se nijak podstatně neliší od hodnoty věcí (žárovek), které byly spotřebiteli poskytnuty, čili nemohlo dojít ke vzniku bezdůvodného obohacení a povinnosti je vrátit. Zánik smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a zemního plynu tudíž nezpůsobil zánik kupní smlouvy, ale pouze zánik cenového zvýhodnění.

Soudy řešený případ se v podstatných znacích zcela shoduje se znaky případu, který byl obsahem reportáže, a nelze tak než uzavřít, že by i v případě naší společnosti soud rozhodl shodně jako v citovaných rozhodnutích. 

Obě citovaná soudní rozhodnutí navíc byla reportérce poskytnuta, a přesto jejich závěry nebyly v reportáži jakkoliv zohledněny, a to ani v rámci komentáře poskytnutého nezávislým advokátem JUDr. Janem Oškrdalem, který podložil své vyjádření pouze vágním odkazem na blíže nijak nespecifikovanou rozhodovací praxi českých soudů, či mluvčím České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) panem Jiřím Fröhlichem.

Pokud se jedná o v reportáži zmíněné stanovisko ČOI, podle něhož není postup naší společnosti v souladu se zákonem, je nutné především zdůraznit, že ČOI není orgánem povolaným k výkladu právních předpisů či k rozhodování o právech a povinnostech jednotlivců. Tato pravomoc náleží výhradně soudům. Ostatně uvedené připouští sama ČOI v dotčeném stanovisku, když v jeho závěru výslovně uvádí, že „stanovisko Oddělení ADR není pro strany sporu ani jiné osoby právně závazné a může se lišit od následného soudního rozhodnutí ve věci“. Považujeme také za nutné upozornit na praktiky ČOI, která sama výše uvedené usnesení Ústavního soudu ČR ve svém stanovisku cituje, avšak naprosto zkreslujícím způsobem, kdy z citace zcela účelově vynechává podstatné části textu odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu. Čtenář stanoviska pak v důsledku výše uvedeného může lehce nabýt dojmu, že Ústavní soud dospěl ke zcela jinému závěru, než k jakému ve skutečnosti dospěl.

Nad rámec uvedeného považujeme za nutné důrazně se ohradit proti tvrzením mluvčího ČOI o několikerém uložení pokut naší společnosti ze strany ČOI za jednání naplňující znaky nekalé obchodní praktiky. Ze strany ČOI nebylo dosud vůči naší společnosti vedeno žádné správní řízení v souvislosti případy popsanými v reportáži a za toto jednání nebyla společnosti nikdy uložena žádná pokuta.

Uvedená reportáž bohužel není první naší negativní zkušeností s prací reportérů České televize a zejména pořadu Černé ovce. Právě s ohledem na předchozí nepříjemnou zkušenost není naše společnost, respektive její zástupci, již ochotna poskytovat jakákoliv vyjádření reportérům tzv. „živě na kameru“. Nicméně ani poskytnutí podrobného písemného vyjádření včetně všech relevantních podkladů bohužel nemělo v tomto případě za výsledek vznik vyvážené a objektivní reportáže. Reportérka se namísto toho opět uchýlila k manipulaci s fakty, nezveřejnění podstatných informací, nehledě pak na využití praktik jako je skrytá kamera. Tyto praktiky z našeho pohledu není možné považovat za seriózní a odpovídající alespoň základním pravidlům novinářské etiky. Tím spíše, že výsledky takového novinářské práce jsou pak bez dalšího zveřejňovány veřejnoprávní televizí.

Stejně jako v předchozích případech je naše společnost připravena učinit veškeré potřebné kroky k ochraně svých práv, která byla zcela zásadním způsobem dotčena.

 

za BLUE OCEAN Management s.r.o.

Radomír Taláb a Martin Kadlec, jednatelé společnosti

 

Kontakt
pro média

Robert Hladil
Tiskový mluvčí

+420 723 554 714
robert.hladil@epicpr.cz

O společnosti
BLUE OCEAN Management s.r.o.

Naše společnost pomáhá středním a velkým firmám navazovat, prohlubovat a rozšiřovat obchodní vztahy s jejich potencionálními a stávajícími zákazníky. Patříme do obchodní skupiny BOM, která je složena z 10 firem, mezi nimiž najdete například obchodně-kurýrní službu, profesionálně vedené call centrum, dodavatele elektřiny a plynu a nebo technologický startup.

Chcete se o nás dozvědět více? Pokračujte k našemu příběhu.

Náš příběh